×
Wyszukaj w serwisie

Szczęśliwe Przedszkolaki

KAPITAL_LUDZKI_02.jpeg UE_PODPIS_EFS_LEWA_01.jpeg

Lipiec - 2010

Realizacja projektu pn. „Szczęśliwe przedszkolaki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pomału dobiega końca. Projekt był realizowany od października 2009r. Został osiągnięty główny cel, czyli zwiększyło się uczestnictwo dzieci w wieku 3-5 lat w wychowaniu przedszkolnym. W projekcie wzięło udział 83 dzieci, z czego dodatkowo pozyskano 11 dzieci. W Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy (wraz z oddziałami zamiejscowymi w Gąsiorowicach i Centawie) z projektu skorzystało 54 dzieci (w tym 8 dodatkowo pozyskanych), natomiast w Publicznym Przedszkolu w Piotrówce (wraz z oddziałami zamiejscowymi w Barucie i Łaziskach) skorzystało 29 dzieci (w tym 3 dodatkowo pozostałych).
W przedszkolach został wydłużony czas pracy o 2 godziny dziennie, co w skali całego roku szkolnego 2009/2010 stanowiło 2 646 godzin. W czasie tych godzin były realizowane zajęcia plastyczno – rytmiczno – gimnastyczne.
Poza wydłużeniem czasu pracy przedszkoli projekt pozwolił placówkom wzbogacić się w nowy sprzęt tj. zestaw nagłaśniający, aparaty fotograficzne, baseny piankowe z piłeczkami, klocki piankowe. Zostały także zakupione liczne pomoce dydaktyczne tj. m.in. sztalugi do malowania, fartuszki pomocne przy malowaniu farbami, pędzle, farbki, kredki itd.
Realizacja projektu przyniosła wymierne rezultaty kompleksowo wspierając zarówno dzieci jak i rodziców. Wydłużenie godzin funkcjonowania przedszkoli przyczyniło się do podjęcia pracy zawodowej przez 8 matek. Projekt obok dużego wpływu na aktywizację zawodową kobiet przyczynił się do usprawnienia pracy w rodzinach rolniczych poprzez otwarcie przedszkoli w okresie letnim, zwłaszcza w czasie prac polowych. W miesiącu lipcu 2010r. funkcjonowało Publiczne Przedszkole w Jemielnicy oraz Publiczne Przedszkole w Piotrówce. W tym czasie z zajęć w Jemielnicy i Piotrówce mogły korzystać dzieci w wieku 3-5 lat z terenu całej gminy.
W ramach wykonywanej pracy nauczyciele prowadzili rejestry uwzględniające osiągnięcia dzieci. Z prowadzonych rejestrów wynika, iż osiągnięto następujące efekty:

 • lepsze przygotowanie dzieci w wieku 3-5 lat do edukacji szkolnej,
 • lepszy rozwój emocjonalny i intelektualny dzieci,
 • nabycie przez dzieci umiejętności pracy w zespole i w życiu społecznym
 • rozwój zainteresowań,
 • wyrobienie nawyku prawidłowej postawy we wszystkich codziennych sytuacjach i czynnościach

Ogólnie projekt cieszył się bardzo dużym zadowoleniem.

Zdjęcia przedstawiają dzieci uczestniczące w „akcji letniej” realizowanej w ramach projektu „Szczęśliwe przedszkolaki”.

 


Czerwiec - 2010

Dodatkowe zajęcia ruchowe w miarę możliwości odbywają się na świeżym powietrzu. Dzieci z Publicznego Przedszkola w Piotrówce.

 


Maj - 2010

W maju w Publicznym Przedszkolu w Piotrówce odbyła się uroczystość z okazji Dnia Matki. Odbyło się przedstawienie, podczas którego dzieci recytowały wiersze oraz śpiewały piosenki. W czasie uroczystości został wykorzystany zakupiony w ramach projektu sprzęt nagłaśniający.

 


Kwiecień- 2010

Zajęcia ruchowe w Publicznym Przedszkolu w Piotrówce. Dzieci chętnie korzystają z zakupionego w ramach realizowanego projektu suchego basenu z piłeczkami jak i klocków piankowych.

 


Marzec - 2010

Zajęcia ruchowe w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy.

 


Luty - 2010

Zajęcia ruchowe w oddziałach zamiejscowych: Barut, Łaziska. Klocki piankowe zakupione w ramach projektu.

 


Styczeń - 2010

 W styczniu w Publicznym Przedszkolu w Piotrówce odbył się Dzień Babci i Dziadka oraz Bal Księżniczek. Na obu imprezach został wykorzystany sprzęt nagłaśniający zakupiony w ramach realizowanego projektu.

 


Grudzień - 2009

Od października 2009r. „Szczęśliwe przedszkolaki” uczęszczające do:

 1. Publicznego Przedszkola w Jemielnicy oraz do oddziałów zamiejscowych w Centawie i w Gąsiorowicach
 2. Publicznego Przedszkola w Piotrówce oraz do oddziałów zamiejscowych w Barucie i w Łaziskach

uczestniczą w zajęciach unijnych z rytmiki, gimnastyki i plastyki. Na zajęciach plastycznych wykorzystywane są pomoce dydaktyczne tj. między innymi: sztalugi, fartuszki pomocne do zajęć, farbki, kredki, pędzelki, bloki zakupione w ramach projektu.

 


Listopad - 2009

Dnia 28.10.2009r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu: „Szczęśliwe przedszkolaki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu a Gminą Jemielnica.
Zgodnie z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik do niniejszej umowy – w miesiącu listopadzie br. Gmina Jemielnica otrzymała pierwszą transzę dotacji rozwojowej w kwocie 89 460,00 złotych.


W ramach promocji projektu w miesiącu listopadzie 2009r. zostały zakupione:

 • tablice informacyjne, które zostały umieszczone na budynku Urzędu Gminy oraz na budynkach przedszkoli,
 • pomoce dydaktyczne dla dzieci niezbędne do zajęć plastycznych

Rekrutacja dla dzieci w wieku 3 – 5 lat w ramach projektu „Szczęśliwe przedszkolaki”:

W związku z przystąpieniem Gminy Jemielnica do projektu „Szczęśliwe przedszkolaki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny- ogłasza się nabór dla dzieci w wieku 3 – 5 lat (rocznik 2004, 2005, 2006) zamieszkałych na terenie gminy Jemielnica, nie objętych wychowaniem przedszkolnym na zajęcia przedszkolne, które odbywać się będą w:

 • Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy
 •  Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy - Oddział Zamiejscowy w Centawie
 •  Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy - Oddział Zamiejscowy w Gąsiorowicach
 •  Publicznym Przedszkolu w Piotrówce
 •  Publicznym Przedszkolu w Piotrówce - Oddział Zamiejscowy w Łaziskach
 •  Publicznym Przedszkolu w Piotrówce - Oddział Zamiejscowy w Barucie


Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy oraz w Publicznym Przedszkolu w Piotrówce.
Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 01.10.2009r. we właściwych placówkach oświatowych.


Październik - 2009

„Szczęśliwe przedszkolaki”, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, współfinansowny przez Europejski Fundusz Społeczny.

W czerwcu 2009r. Gmina Jemielnica złożyła w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu wniosek o dofinansowanie realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego
i krajowych środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe pn. „Szczęśliwe przedszkolaki”.
Powyższy wniosek przeszedł pozytywnie procedurę weryfikacji formalnej
i merytorycznej, w związku z powyższym został przyjęty do realizacji. Dnia 28 października 2009r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. „Szczęśliwe przedszkolaki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu a Gminą Jemielnica.

Całkowita wartość na realizację projektu „Szczęśliwe przedszkolaki” wynosi 200 000,00 zł. Na realizację projektu Gmina Jemielnica otrzyma dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 197.000,00 zł. Równocześnie Gmina Jemielnica wniesie wkład własny w wys. 1,5% wartości projektu tj. 3 000,00 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie uczestnictwa dzieci w wieku 3-5 lat w wychowaniu przedszkolnym na terenie Gminy Jemielnica poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • wydłużenie czasu pracy przedszkoli,
 • poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola poprzez zapewnienie dodatkowych zajęć.

Projekt przewiduje wydłużenie godzin pracy o 2 godziny dziennie od października 2009r. do czerwca 2010r. w przedszkolach w Jemielnicy i Piotrówce oraz w ich oddziałach zamiejscowych.

W ramach wydłużonych godzin pracy przeprowadzone zostaną dodatkowe zajęcia plastyczno – muzyczno - gimnastyczne.

Rekrutacja dla dzieci w wieku 3 – 5 lat w ramach projektu „Szczęśliwe przedszkolaki”:

W związku z przystąpieniem Gminy Jemielnica do projektu „Szczęśliwe przedszkolaki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny- ogłasza się nabór dla dzieci w wieku 3 – 5 lat (rocznik 2004, 2005, 2006) zamieszkałych na terenie gminy Jemielnica, nie objętych wychowaniem przedszkolnym na zajęcia przedszkolne, które odbywać się będą w:

 • Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy
 •  Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy - Oddział Zamiejscowy w Centawie
 •  Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy - Oddział Zamiejscowy w Gąsiorowicach
 •  Publicznym Przedszkolu w Piotrówce
 •  Publicznym Przedszkolu w Piotrówce - Oddział Zamiejscowy w Łaziskach
 •  Publicznym Przedszkolu w Piotrówce - Oddział Zamiejscowy w Barucie


Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy oraz w Publicznym Przedszkolu w Piotrówce.
Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 01.10.2009r. we właściwych placówkach oświatowych.


Liczba wyświetleń podstrony: 30600