Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr Instytucji Kultury Gminy Jemielnica

Podstawą prawną prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Jemielnica jest art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194 – z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Zgodnie z ww. przepisami, instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu, z dniem wpisu uzyskują osobowość prawną. Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco. Zmiany wpisu dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultur lub osoby przez niego upoważnionej.

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Jemielnica:

I.          Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Jemielnica prowadzi Samodzielne stanowisko pracy ds. wojska i obrony cywilnej, kultury, zdrowia (47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67, tel.77 46-23-526, godziny urzędowe: 7.30 -15.30.

II.          Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:

1.   Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

2.   Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1)   otwarty dostęp do zawartości rejestru;

2)   wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

1.   Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

2.   Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

3.   Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

III.          Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

IV.          Wydanie odpisu, o którym mowa w pkt III podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony zgodnie z częścią II pkt 4 załącznika -wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnień ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023, poz. 2111).

V.          Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie odpisu). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz. U. z 2007 Nr 187, poz. 1330).

VI.          Opłatę należy uiścić na konto Gminy Jemielnica w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Filia Jemielnica 58 8907 1018 2007 6000 3901 0029 lub w kasie Urzędu Gminy.


PDFREJESTR INSTYTUCJI KULTURY GMINY JEMIELNICA.pdf (184,77KB)


PDFKSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JEMIELNICY.pdf (232,79KB)


DOCWzór wniosku o odpis z rejestru instytucji kutury.doc (26,00KB)
PDFWzor wniosku o odpis z rejestru instytucji kutury.pdf (106,71KB)