Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Dane zawarte w prowadzonych rejestrach i ewidencjach udostępniane są w siedzibie gminy na wniosek zainteresowanego podmiotu.

Informacje udziela pracownik prowadzący dany rejestr bądź ewidencję z zastrzeżeniem informacji, których udostępnienie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.


W Urzędzie Gminy Jemielnica prowadzone jest archiwum zakładowe. Z zasobu dokumentacji prowadzonego w archiwum można korzystać codziennie w dniach pracy urzędu.

WYKAZ REJESTRÓW I EWIDENCJI

 

Lp.

 

Nazwa rejestru

Komórka organizacyjna

Telefon

 1.  

Ewidencja gminnego zasobu nieruchomości.

Stanowisko
ds. gospodarki mieniem komunalnym

77 46 23 516

 1.  

Ewidencja umów dzierżawnych.

Stanowisko
ds. gospodarki mieniem komunalnym

77 46 23 516

 1.  

Rejestr wniosków o przydziału mieszkania komunalnego

Stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym

77 46 23 516

 1.  

Rejestr Mieszkańców

Ewidencja ludności
i dowodów osobistych

77 46 23 521

 1.  

Rejestr cudzoziemców

Ewidencja ludności
i dowodów osobistych

77 46 23 521

 1.  

Rejestr wyborców

Ewidencja ludności
i dowodów osobistych

77 46 23 521

 1.  

Rejestr poborowych

Stanowisko pracy
ds. wojska i obrony cywilnej

77 46 23 526

 1.  

Rejestr oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy

Urząd Stanu Cywilnego

77 46 23 515

 1.  

Rejestr Uchwał Rady Gminy

Biuro Rady Gminy

77 46 23 515

 1.  

Rejestr zarządzeń Wójta jako organu gminy

Biuro Rady Gminy

77 46 23 517

 1.  

Rejestr wniosków i interpelacji radnych

Biuro Rady Gminy

77 46 23 517

 1.  

Pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych

Biuro Rady Gminy

77 46 23 517

 1.  

Rejestr wniosków komisji rady gminy

Biuro Rady Gminy

77 46 23 517

 1.  

Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Biuro Rady Gminy

77 46 23 517

 1.  

Rejestr stowarzyszeń.

Urząd Stanu Cywilnego

77 46 23 515

 1.  

Rejestr Aktów Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

77 46 23 515

 1.  

Ewidencja podatkowa podatku od środków transportowych.

Referat finansów
i podatków

77 46 23 522

 1.  

Ewidencja podatkowa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Referat finansów
i podatków

77 46 23 522

 1.  

Ewidencja tytułów wykonawczych zobowiązań pieniężnych.

Referat finansów
i podatków

77 46 23 522

77 46 23 504

 1.  

Rejestr umorzeń zaległych zobowiązań pieniężnych

Referat finansów
i podatków

77 46 23 522

77 46 23 504

 1.  

Rejestr odroczeń i rozłożenia na raty podatku

Referat finansów
i podatków

77 46 23 522

 1.  

Ewidencja upomnień zobowiązań pieniężnych.

Referat finansów
i podatków

77 46 23 522

77 46 23 504

 1.  

Rejestr zaświadczeń o zatrudnianiu i wynagradzaniu

Referat finansów
i podatków

77 46 23 514

 1.  

Rejestr sprzedaży VAT.

Referat finansów
i podatków

77 46 23 514

 1.  

Rejestr umów zleceń.

Stanowisko
ds. kadr i organizacji

77 46 23 511

 1.  

Rejestr umów o dzieło.

Stanowisko
ds. kadr i organizacji

77 46 23 511

 1.  

Rejestr wyjazdów służbowych pracowników urzędu.

Stanowisko
ds. kadr i organizacji

77 46 23 511

 1.  

Rejestr wniosków o udostepnienie informacji publicznej.

Stanowisko
ds. kadr i organizacji

77 46 23 511

 1.  

Rejestr kontroli zewnętrznych

Stanowisko
ds. kadr i organizacji

77 46 23 511

 1.  

Rejestr skarg i wniosków

Stanowisko
ds. kadr i organizacji

77 46 23 511

 1.  

Rejestr petycji

Stanowisko
ds. kadr i organizacji

77 46 23 511

 1.  

Rejestr zarządzeń Wójta jako kierownika urzędu

Stanowisko
ds. kadr i organizacji

77 46 23 511

 1.  

Rejestr upoważnień i pełnomocnictw.

Stanowisko
ds. kadr i organizacji

77 46 23 511

 1.  

Rejestr korespondencji wychodząco - przychodzącej poleconej (specjalnej) i zwykłej

Stanowisko
ds. kadr i organizacji

77 46 23 511

 1.  

Rejestr sprawozdań z wykonania budżetu JST

Skarbnik Gminy

77 46 23 523

 1.  

Rejestr pracowników-płatników składek ZUS

Referat finansów
i podatków

77 46 23 519

 1.  

Rejestr zamówień publicznych udzielonych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

Referat Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska

77 46 23 518

 1.  

Rejestr udzielonych zamówień publicznych o wartości powyżej 25.000 złotych netto i poniżej 130.000 złotych netto

Referat Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska

77 46 23 518

 1.  

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Referat Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska

77 46 23 518

 1.  

Rejestr zezwoleń na wycinkę drzew

Stanowisko pracy
ds. rolnictwa, odnowy wsi i promocji

77 46 23 516

 1.  

Rejestr psów uznanych za agresywne

Stanowisko pracy
ds. rolnictwa, odnowy wsi i promocji

77 46 23 516

 1.  

Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Referat Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska

77 46 23 518

 1.  

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Referat Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska

77 46 23 509

 1.  

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Referat Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska

77 46 23 518

 1.  

Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków

Referat Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska

77 46 23 518

 1.  

Rejestr żłobków

Stanowisko pracy ds. oświaty i wychowania

77 46 23 519

 1.  

Rejestr udzielonej pomocy de minimis

Stanowisko pracy ds. oświaty i wychowania

77 46 23 519

 1.  

Rejestr zaświadczeń wydanych nauczycielom, którzy zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

Stanowisko pracy ds. oświaty i wychowania

77 46 23 519

 1.  

Rejestr wydanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego

Stanowisko pracy ds. oświaty i wychowania

77 46 23 519