×
Wyszukaj w serwisie

eUrząd

eurzad_468.jpeg

Tytuł projektu: "eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Priorytetu I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów

Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Nr projektu: Projekt nr Z/2.16/I/1.5/1/04

Nr umowy na dofinansowanie projektuprojektu:

Umowa nr Z/2.16/I/1.5/1/04/U/41/05 z dnia 1 września 2005r.

Opis projektu:

Projekt "eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny" realizowany jest w 57 jednostkach samorządu terytorialnego na terenie województwa opolskiego. Liderem projektu jest Województwo Opolskie - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w imieniu, którego działa Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu. Oprócz Lidera w projekcie uczestniczy 56 Partnerów, w tym 7 powiatów i 49 gmin. Zasadniczym celem projektu "eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny" jest realizacja idei społeczeństwa informacyjnego w regionie poprzez zwiększenie dostępu do usług publicznych on-line oraz zmniejszenie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania internetu w codziennym życiu społeczno-gospodarczym mieszkańców województwa opolskiego. Projekt "eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny" jest oparty o szereg działań z zakresu e-Goverment oraz działań wspierających budowę Społeczeństwa Informacyjnego. Celem projektu jest także kompleksowa obsługa indywidualnego i instytucjonalnego klienta zewnętrznego w JST (Jednostkach Samorządu Terytorialnego) Opolszczyzny, usprawnienie wewnętrznego i zewnętrznego obiegu dokumentów oraz dostępu do informacji, poprzez wdrożenie powiązanych ze sobą zintegrowanych serwisów informacyjnych i komunikacyjnych, umożliwiających zainicjowanie i załatwianie sprawy, udostępnianie i publikowanie szeroko rozumianej informacji opisowej i graficznej.

Rezultaty projektu:
Rezultatem rozumianym jako bezpośredni wpływ zrealizowanego produktu na otoczenie społeczno-ekonomiczne będzie upowszechnienie wykorzystania technologii społeczeństwa informacyjnego w pracy administracji samorządowej, wzrost konkurencyjności oraz polepszenie spójności między regionami w tym wymiarze.
Efektem realizacji projektu "eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny" będzie m.in. podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów zewnętrznych, zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw (szczególnie sektora MSP) poprzez innowacyjne zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w prowadzeniu działalności gospodarczej, powstawanie dobrej jakości miejsc pracy, co wydatnie wpłynie na zmniejszenie poziomu migracji zewnętrznej wysoko wykwalifikowanej kadry.
Bezpośrednim efektem realizacji projektu jest  kompleksowo zrealizowane zagadnienie obsługi klienta zewnętrznego w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Opolszczyzny, poprzez wdrożenie elektronicznych procedur załatwiania spraw wspomagane informatycznym systemem zarządzania dokumentami, udostępnionymi bazami wiedzy oraz zdalnymi usługami dla klientów urzędów. W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną m.in. następujące bezpośrednie cele w 57 JST województwa opolskiego:

  • Łatwiejszy dostęp do usług publicznych,
  • Skrócenie czasu potrzebnego na obsłużenie klienta zewnętrznego,
  • Zmniejszenie ilości wizyt w urzędzie,
  • Wprowadzenie transparentności w funkcjonowaniu urzędu,
  • Obniżenie kosztów administracji.

Informacje o udziale  JST (Urząd Gminy Jemielnica)  w projekcie "eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny":

Produkty
Dane teleadresowe jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w projekcie.
Zamawiający, przedmiot zamówienia, przetarg.
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu
Opis rozwiązania eobiegu.
Wykaz infrastruktury dostarczanej w ramach projektu
Harmonogram wykonania umowy
Komitet projektu

Procedura zgłaszania i usuwania awarii
Zgłoszenie serwisowe

 Źródło: eurzad.wodip.opole.pl

 


Liczba wyświetleń podstrony: 52285