Menu główne
Inne

Pytania i odpowiedzi

 1. Witam. Proszę mi wytłumaczyc jak to jest z tą opłatą za śmieci. Najpierw Państwo naliczacie opłaty a później dopiero będzie robiony przetarg. Coś tu nie gra ??

  Odp. Podzielam Pana pogląd, mnie też to się nie podoba. Mówiłem o tym na wszystkich zebraniach wiejskich. Niestety Wójt musi wykonywać obowiązki wynikające z ustanowionego prawa, podobnie jak inni wójtowie i burmistrzowie. Musieliśmy przeprowadzić bardzo szczegółową kalkulację wykonywania tych usług tylko po to aby w grudniu podjąć stosowną uchwałę. Przetarg zweryfikuje czy zrobiliśmy to dobrze.

 2. Dlaczego, nawet mimo wyboru opcji sortowania (a więc dostarczenia komuś wartościowych surowców wtórnych) proponowane opłaty znacząco wzrastają w stosunku do obecnego systemu? W moim przypadku o ok. 40%

  Odp. Proponowane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrastają bo całkowicie zmienione zostało podejście do problemu gospodarki odpadami.
  1) odpady muszą trafiać na tzw. RIPOK-i (Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych). Najbliższy RIPOK dla południowo wschodniego regionu, do którego została przypisana Gmina Jemielnica, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, znajduje się w Dzierżysławiu, w Gminie Kietrz,
  2) na RIPOK-u następuje odzysk wielu frakcji nadających się do ponownego przetworzenia, a na wysypisko śmieci trafia tylko te odpady, których przetworzyć się już nie da,
  3) znacząco wzrosły koszty przyjęcia odpadów na tego typu instalacje.

 3. Dlaczego, choć zakładacie opłatę od osoby, posiadając mniej liczną rodzinę będę "ukarany" wyższą opłatą?

  Odp. Nikt nie jest karany wyższą opłata za odbiór odpadów komunalnych. Rada Gminy uznała, iż ilość odpadów komunalnych nie rośnie wprost proporcjonalnie do ilości osób zamieszkałych na danej posesji. Stąd przyjęte rozwiązanie.

 4. Moja posesja ma 2 właścicieli, żona chce sortować natomiast ja nie. Czy podpiszemy 2 umowy?

  Odp. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Zatem w Pana przypadku (razem z żona jesteście właścicielami jednej nieruchomości) należy złożyć jedną deklarację. Odmienne stanowiska co do sposobu zbierania odpadów komunalnych musi Pan wcześniej uzgodnić z żoną. Pragnę w tym miejscu przypomnieć, iż pierwszy termin na składanie deklaracji minął 30 marca br. Był co prawda kilkakrotnie wydłużany, ale należy Pan do nielicznych właścicieli posesji, którzy do tej pory obowiązku tego nie wypełnili. .

 5. Dlaczego mieszkańcy muszą uiszczać opłatę za śmieci kwartalnie i to do końca pierwszego miesiąca danego kwartału, a nie tak jak w ościennych gminach miesięcznie, do 15 każdego miesiąca. Kiedy gmina będzie płaciła firmie za wywóz śmieci. Jakimi względami kierowała się Rada Gminy podejmując tak niekorzystną dla nas uchwałę.

  Odp. Przyjmując kwartalny harmonogram opłat, Rada Gmina opierała się na dotychczas obowiązującym systemie płatności. Wzięto pod uwagę, wygodę podatników i dlatego zaproponowano niższą częstotliwość uiszczania tych opłat. Znacząca część podatników preferuje tradycyjną formę dokonywania płatności tj. w kasie Urzędu Gminy i w placówkach bankowych. Niższa częstotliwość opłat to także niższe koszty prowizji bankowych. Gmina natomiast swoje płatności za zagospodarowanie i transport odpadów regulować będzie miesięcznie po otrzymaniu faktur od firmy świadczącej te usługi.

 6. Dlaczego w Gminie Jemielnica nie przyjęto bardziej prorodzinnej metody naliczania opłat np. od powierzchni mieszkalnej która była najbardziej zbliżona do dotychczasowego systemu i nie powodowała takich dysproporcji w opłatach jak teraz, gdy np. sami mieszkający kawalerowie, czy single zapłacą 36 zł na kwartał czyli 1/3 dotychczasowej opłaty ,a np. rodzina 8 osobowa nawet po obniżce zapłaci 240 zł czyli o 120% więcej jak dotychczas .Wszyscy mówią o polityce pro rodzinnej ale nikt nic nie robi!

  Odp. Metodę opłat za gospodarowanie odpadami – od mieszkańca wybrano dlatego, że pomimo wielu wad okazała się metodą najsprawiedliwszą. Takiego wyboru dokonała zdecydowana większość gmin w Polsce. Wskazana przez Pana metoda – od powierzchni mieszkania była także analizowana, ale nie znalazła uznania wśród radnych ponieważ w bardzo złej sytuacji stawiała osoby mieszkające samotnie, które za śmieci musiałyby płacić tyle samo ile rodzina wieloosobowa, czy też wielopokoleniowa mieszkająca w budynku o podobnej wielkości. Żadne z rozwiązać zaproponowanych w ustawie nie jest sprawiedliwe. Wybrano zatem to rozwiązanie, które budziło najmniej kontrowersji.
 7. Czy można samemu dokonać opłaty za wywóz śmieci przelewem internetowym? Czy trzeba sięudać do banku lub UG w Jemielnicy? Jeśli jednak można,to co należy wpisać w tytule przelewu i jaki jest nr. konta?-ten podany w deklaracji?

  Odp. Opłatę za odpady komunalne można uiszczać również przelewem internetowym na konto podane na ulotce. Właściciel konta jest Gmina Jemielnica ul. Strzelecka 67. W tytule przelewu należy wpisać nazwisko imię oraz dokładny adres nieruchomości za którą uiszcza się należność.


Copyright by www.odpady.jemielnica.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone.