Menu główne
Inne

Prawo lokalne

AKTUALNE

 • Uchwała Nr XXXI/215/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica
  treść dokumentu

 • Uchwała Nr XXXI/216/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
  treść dokumentu

 • Uchwała Nr XXIII/152/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 grudnia 2016 r. sprawie określenia rodzaju dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jemielnica oraz dodatkowej opłaty ponoszonej z tego tytułu
  treść dokumentu

 • Uchwała Nr XX/125/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  treść dokumentu

 • Uchwała Nr XX/126/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  treść dokumentu

 • Uchwała Nr XX/127/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  treść dokumentu


ARCHIWALNE
 • Uchwała Nr XXIII/150/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica
  treść dokumentu

 • Uchwała Nr XXIII/151/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
  treść dokumentu

 • Uchwała Nr XX/124/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
  treść dokumentu

 • Uchwała Nr XX/123/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica
  treść dokumentu

 • Uchwała Nr XXV/156/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica
  treść dokumentu

 • Uchwała Nr XXVI/171/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody i wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  treść dokumentu

 • Uchwała Nr XXVIII/190/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
  treść dokumentu

 • uchwała Nr XXIII/145/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  treść dokumentu

 • Uchwała Nr XXVIII/187/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  treść dokumentu

 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  pobierz

Prawo krajowe

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622);
  treść dokumentu

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów;
  treść dokumentu

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21);
  treść dokumentu

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 poz. 122);
  treść dokumentu

Prawo unijne

 • Dyrektywa 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26);
  treść dokumentu

 • Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 228);
  treść dokumentu

 • Dyrektywa 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. Urz. L 312 z 22.11.2008, str. 3–30).
  treść dokumentu

Copyright by www.odpady.jemielnica.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone.